วันที่ 29  มิถุนายน  2560  สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรมนาคมไทย ร่วมกับ สมาพันธ์ NCD แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมหัวข้อ “HW Net Forum #3” ณ อาคารปิยชาติ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต