เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  สมาพันธ์ฯ โดยนพ.ขจิต  ชูปัญญา ได้ประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, รถทันตกรรม, รถเอ็กซ์เรย์ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่พระสงฆ์ที่เข้าอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  และนพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงพิษภัยบุหรี่แก่พระนักเทศน์จำนวนประมาณ 100 รูป