เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบาย มจร.ปลอดบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

  1. พระครูพิพิธสุทฒาธร(พระมหาบุญช่วย สิรินทโร) เลขาระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ ,

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  สถาบันโพธิยาลัย , อาจารย์ประจำ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

  1. นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
  2. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส   เหรัญญิก สมาพันธ์ฯ

หลังจากนั้น ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. เป็นวิทยากรร่วมกับ พระอาจารย์สรวิทย์  อาจารย์ประจำ มจร. วังน้อย  เชิญชวนพระนิสิต มจร. ร่วมกันรณรงค์ให้ มจร.ปลอดบุหรี่  ทั้งนี้ทาง มจร.  โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบโล่ให้แก่สมาพันธ์ฯ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบาย มจร.ปลอดบุหรี่  นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เป็นผู้รับโล่ในนามผู้แทนสมาพันธ์ฯ