สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขบวนการวัยใส ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง

1.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

1.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

2. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

2.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)

และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1

2.1.4   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้

บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.  ขอบเขตของงาน

3.1  ติดต่อโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน  เพื่อสร้างกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน เป็นตัวแทนในชื่อ “ขบวนการวัยใส”  เพื่อเชิญชวนคนใกล้ชิด หรือ แม้แต่คนที่ไม่รู้จัก  ให้เลิกสูบบุหรี่ และร่วมกันเชิญชวนให้คนรอบข้างตนเองห่างไกลจากบุหรี่  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ไม่สูบบุหรี่ให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น   และเป็นการสร้างกระแสการปฏิเสธการเข้าถึงบุหรี่ในสังคม และ สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่ ให้สอดคล้องกับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

3.2  ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักเรียน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และสามารถนำความรู้ไปแนะนำผู้อื่นให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ได้

4. รายละเอียดของงาน 

4.1  ผลิตสื่อ “ขบวนการวัยใส ชวนคนไทย ไม่สูบบุหรี่” เพื่อใช้โปรโมทตามช่องทางต่างๆ

4.1.1   สกู๊ปความยาว  2  นาที จำนวน  1 ตัว

4.1.2   โปสเตอร์จำนวน  500 แผ่น

4.2 ประชาสัมพันธ์ ตามโรงเรียนต่างๆ

4.3  แต่งเพลงประจำโครงการ “ขบวนการวัยใส ฯ”  และสอนให้ขบวนการวัยใส สามารถร้องเพลงนี้ได้ทุกคน  เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและภาคภูมิใจในขบวนการของตนเอง

4.4  ติดต่อโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน  เพื่อสร้างกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน ๆ ละอย่างน้อย  50 คน เป็นตัวแทนในชื่อ “ขบวนการวัยใส”   (จำนวน 2 โรงเรียน เท่ากับ  ขบวนการวัยใสอย่างน้อย  100 คน)

4.5  ให้ความรู้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากอาจารย์ให้เป็น ขบวนการวัยใส  เช่นพิษภัยบุหรี่  เทคนิคการชวนเลิกบุหรี่  การส่งต่อ  (สมาพันธ์ฯ  มีวิทยากรสนับสนุน)

4.6  จัดกิจกรรมเปิดตัว “ขบวนการวัยใส ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่” ภายในโรงเรียนเช่นหอประชุม เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน และสร้างความภาคภูมิใจ และความฮึกเหิมแก่นักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็น “ขบวนการวัยใส”

4.7  ขบวนการวัยใส  100 คน ชวนคนใกล้ชิดเช่น ครู  เพื่อนในโรงเรียน  เพื่อนโรงเรียนอื่น   พ่อแม่  ญาติพี่น้อง  คนรอบข้างที่สูบบุหรี่  ให้เลิกบุหรี่ เดือนละ 10 คน เท่ากับจะได้ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่จำนวน 1,000 คน/เดือน

4.8  ขบวนการวัยใส  ชวนคนให้เลิกบุหรี่  4  เดือน (ก.พ.- พ.ค. 2561) (1,000 คน X 4 เดือน)  เท่ากับ 4,000 คน/ตลอดการจัดกิจกรรม

4.9  ขบวนการวัยใส  ให้ผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่ตนเองชวนได้แล้ว  กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ      3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  และนำส่งที่อาจารย์ผู้ดูแลขบวนการวัยใส  โรงเรียนของตน

4.10  ติดตามผลทุกเดือนโดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  ให้แก่สมาพันธ์ทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา  4  เดือน

 

กำหนดการยื่นเสนอราคาตั้งแต่วันที่  5-12 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอย ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-716-6961 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี   เผ่าสวัสดิ์)

ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์