คณะกรรมการอำนวยการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

นายกแพทยสมาคมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พล.ต.ท.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คุณมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1. ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน
2. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธาน
3. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการ
4. นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ประธานวิชาการ
5. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ประธานฝ่ายสารสนเทศ
6. นพ.ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ประธานภาคีสัมพันธ์
7. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เหรัญญิก
8. นายสุชาติ สุจินตวงษ์ ปฏิคม
9. ภก.คทา บัณฑิตานุกูล นายทะเบียน
10. นายอนุพันธ์ ธราดลรัตนากร ประชาสัมพันธ์
11. ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา กรรมการกลาง
12. รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ กรรมการกลาง
13. นายราชสัก ตรีฐิติกูล กรรมการกลาง
14. นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี กรรมการกลาง
15. นายการุญ ตระกูลเผด็จไกร กรรมการกลาง
16. เครือข่ายพระสงฆ์ กรรมการกลาง
17. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการกลาง
18. นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กรรมการกลาง
19. นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ กรรมการกลาง
20. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กรรมการกลาง
นพ.ขจิต ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงาน