พันธมิตร

  • ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
  • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  • เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  • คลีนิกฟ้าใส
  • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  • บ้านปลอดบุหรี่ : Smoke Free Home