กลุ่มองค์กรภาคีหลักที่ได้ร่วมกันดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ อัตราการสูบบุหรี่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมากลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่ามีหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยสำคัญคือการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ในการควบคุมยาสูบยังอยู่ในวงจำกัด เฉพาะหน่วยงานภาคสุขภาพและหน่วยงานในเขตเมืองทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่อเทียบกับมาตรการเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรุนแรงของอุตสาหกรรมยาสูบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมแรงเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกภาคการสาธารณสุข เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรเครือข่าย ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการบริโภคยาสูบให้ได้ร้อยละ 30 โดยอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลดลงจากร้อยละ 21 ในปี 2554 ให้เหลือร้อยละ 15 ในปี 2568 ตามเป้าหมายในการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้มีมติตกลงร่วมกัน ทั้งนี้การดำเนินงานของสมาพันธ์จะเป็นไปตามข้อกำหนดในธรรมนูญฉบับนี้์