เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ส.ส. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ และเครือข่ายวิชาชีพฯ