เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาพื้นที่ต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น