เมื่อวันที่  16  มิถุนายน พ.ศ. 2560  ได้จัดการอบรมโครงการสร้างผู้นำนักกีฬาปลอดบุหรี่  ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ