เมื่อวันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Executive policy maker : change agents”ณ  ห้องประชุมลาดพร้าว 1-2   เซ็นทารา แกรนด์  เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว