วันที่ 25 สิงหาคม 2560  สมาพันธ์ฯ จัดเวทีขับเคลื่อนจังหวัดให้มุ่งสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ ณ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส และนางพิมพ์ลภัส  บัวครื้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บางบัวทอง เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข  รวมจำนวน 80 คน  และนายพงษ์ศักดิ์  วงศ์เจริญชัย  เจ้าหน้าที่คลินิกฟ้าใส ได้แนะนำการจัดตั้งคลินิกฟ้าใส