วันที่ 28 กันยายน 2560 Healthcare MBA 2017 จาก Florida International University เยี่ยมชมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ