ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำหรับสาธารณสุขอำเภอ  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ โดยนพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดตัวปีที่สองโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ และ อภิปรายแนวทางการสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค

พญ. ประนอม คำเที่ยง   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์  ประธานสมาพันธ์ฯ

ดำเนินรายการโดย คุณกาลเวลา  เสาเรือน