การสัมมนาระดมสมอง “จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาพันธ์ฯ ปี2561-2563”

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 คน