วันที่ 21 -23  ธันวาคม 2560  สมาพันธ์ฯ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานศึกษา ร่วมกับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จัดอบรมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรม 115 คน จาก 42 มหาวิทยาลัย