วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมาพันธ์ฯ โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ประชุมหารือการดำเนินงานของเครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่