ผู้สมัคร: ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอยื่นสมัครเป็นสมาชิกแนวร่วม ข้าพเจ้ามีความเข้าใจตามธรรมนูญสมาพันธ์ฯ
    และได้อ่านข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้ว
    ยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาพันธ์ฯ ทุกประการ

    ยอมรับ

    ยินดีรับข้อมูลข่าวสารทาง อีเมล หรือ ไปรษณีย์