ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับระหว่าง สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการระบบออนไลน์ต่างๆ ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการระบบออนไลน์ต่างๆ ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ กรณีตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

3. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &Password) ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่ปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน