กำหนดการ

งานเปิดตัวโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 10.15 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.20 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
10.20 – 10.25 น. บทบาทของ สสส. ในการรณรงค์สร้างสุขภาวะทีดีในสังคมไทย และที่มาของโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โดย  ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

10.25 – 10.30 น. นำเสนอ TV Spot “ไม่สูบ ก็เหมือนสูบ”
10.30 – 10.35 น. นำเสนอ VTR “โครงการ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ”
10.35 – 10.50 น. รายละเอียดโครงการ “รณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” และบทบาทของภาคีต่างๆ ในการร่วมรณรงค์

โดย  ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

10.51– 11.10 น. พิธีเปิด “การใช้ Application “ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ” และ Check in สถานที่ปลอดบุหรี่บน Application”

โดย  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยเพื่อการพัฒนา

ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์  เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด เครือข่ายตลาดสีเขียว

นางสาวพีรดา  สุเมธพิพัธน์  ผู้จัดการโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่พัฒนาการที่ยั่งยืน

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก

ผู้แทนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

11.10 – 12.00 น. แนะนำการใช้ Application “ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ” และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.nonsmokersright.com