มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 วิทยาเขต จาก 11 วิทยาเขต  เชิญสมาพันธ์ฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปลอดบุหรี่

  1. วิทยาเขตวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
  2. วิทยาเขตเชียงใหม่
  3. วิทยาเขตขอนแก่น
  4. วิทยาเขตหนองคาย
  5. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช