ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เรื่อง การเปรียบเทียบราคาสำหรับจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมหาวิทยาลัย

ด้วยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะเปรียบเทียบราคา สำหรับการดำเนินการทำโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่อยู่ระหว่างยกเลิกกิจการ

4.ไม่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ ให้แก่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ หรือไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเปรียบเทียบราคาว่าจ้างครั้งนี้

กำหนดการยื่นโครงการตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอย ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-7166961 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอย ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม  2560

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ )

ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

 

 

 

 

 

การจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมหาวิทยาลัย

 

ขอบเขตงาน

สำหรับการจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมหาวิทยาลัย *********************************************************************

รายละเอียดของงาน  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตโดยสรุปดังนี้

1.การดำเนินโครงการจะต้องเกี่ยงข้องกับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.การดำเนินกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน

3.คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นแกนหลัก ในการดำเนินโครงการ

4.การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต้องบูรณการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลหญิง

5.การดำเนินกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดกระแสเชิญชวนหรือท้าชวนบุคคลต่างๆให้เลิกบุหรี่และเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง