เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2560  ได้มีการประชุมสมาพันธ์จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเดิม)