เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2560  สมาพันธ์ฯ โดยนพ.ขจิต  ชูปัญญา ได้ประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชน ที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในการฉลองเจริญอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธม.มจิต.โต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , กรรมการมหาเถรสมาคม , เจ้าคณะภาค ๒ , เจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร , อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร