ขอบเขตของงาน

สำหรับดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง Mobile Applications  (App Handbook of smoking Cessation)

 รายละเอียดของงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขต การว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Moblie apps.) สำหรับเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้  แบบ online/mobile สำหรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพทุกระดับ ในการบำบัดคนไข้ที่เสพติดยาสูบ โดยสรุปดังนี้

  1. ให้ข้อมูลและข่าวสารความรู้ในเมนูต่างๆ
    1. เมนู การให้ความรู้ด้านการรักษาแนวทางการบำบัดรักษาแบบง่าย  (ส.บ.ม).
    2. เมนู อโรคยาคลินิก ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย (one-way communication) เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองยุคปัจจุบัน ในรูปแบบต่าง ๆ
    3. เมนู NCD Clinic จะแสดงมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคNCD มารับการรักษาในคลินิกโรคเสพยาสูบ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับ พ.ศ. 2560

พร้อมแสดงข้อมูล มาตรฐานสถานพยาบาลปลอดบุหรี่

  1. เมนูที่รวบ สื่อต่างๆที่สามารถนำไปใช้สอนได้ ทุกประเภท

2.2 ระบบมีความสามารถ ให้ผู้ที่สนใจ สามารถ Download เนื้อหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น ไฟล์เอกสาร (PDF) ไฟล์ภาพ (.JPG) หรือ ไฟล์ วิดีโอ (.MP3) เป็นต้น

การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งอัพเดทแอพพลิเคชั่นให้รองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน  60 วัน นับถัดจากวันวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง