ขอบเขตของงาน

สำหรับจัดทำระบบบันทึกข้อมูลการบริการในโครงการคลินิกฟ้าใส

—————————————————————————————————-

รายละเอียดของงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตโดยสรุปดังนี้

1.1   ออกแบบ วิเคราะห์การพัฒนากระบวนการทำงานของเว็บและระบบดังนี้

1.1.1       สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์ของบุคคลได้โดยประกอบไปด้วยฐานข้อมูลผู้ป่วย ฐานข้อมูลศูนย์บริการ และฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย

1.1.1.1 สามารถเพิ่มชื่อกิจกรรม และเลือกวันที่ทำกิจกรรมนั้นๆ เพื่อบันทึกกิจกรรมที่ทำในสถานบริการ

1.1.1.2    ส่งต่อผู้ป่วย โดยเลือกศูนย์บริการที่จะส่งไปได้ ผ่านการเลือกหมุดภายในแผนที่ หรือพิมพ์หาชื่อสถานบริการในกล่องรายชื่อ เพื่อเลือกศูนย์บริการที่ต้องการส่ง และกรอกรายละเอียดการรักษา

1.1.1.3     สามารถเพิ่มผู้ป่วยใหม่โดยไม่มีผู้ป่วยภายในระบบทั้ง 3 ได้แก่ ฟ้าใส Quitline และร้านยา มาก่อน

 

1.1.2       สามารถแสดงผลข้อมูลที่มีในระบบ ได้แก่ การแสดงผลรายชื่อผู้ป่วยภายในศูนย์บริการ การแสดงรายละเอียดผู้ป่วยในศูนย์บริการต่างๆ ทั้งจากฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลฟ้าใส ฐานข้อมูล Quitline และฐานข้อมูลร้านยา

1.1.2.1 สามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่มีอยู่แล้ว โดยค้นหาผู้ป่วยผ่านชื่อจริง นามสกุลจริง รหัสบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อแก้ไข หรือเพิ่มใหม่ได้

1.1.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบุคคล เพื่อให้ตระหนักและทราบวิธีการลดหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงหรือแนวทางการเลิกบุหรี่

1.1.4 บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบเพื่อสอนหรืออธิบายโรคและความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วย รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่ร่วมดูแลผู้ป่วย

1.1.5 สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการยืนยันตนเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) มีการกรองข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยก่อนแสดงผล เพื่อไม่ให้ข้อมูลผู้ป่วยถูกแสดงผล เมื่อใช้งานผ่านสถานบริการที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระบบนัดหมายแพทย์ ระบบเตือน สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา

1.1.6  สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือ โต้ตอบกับผู้ดูแลระบบได้ผ่านกล่องข้อความ และมีผู้ดูแลระบบคอยตอบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ (two-way communication)

1.1.7 มีหน้าแสดงสถิติผู้ป่วยโดยรวม ที่แสดงจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด อัตราการเลิก อัตราการติดตามผลไม่ได้ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย ช่วงอายุของผู้ป่วย สัดส่วนโรคประจำตัวของผู้ป่วย และสัดส่วนผู้ป่วยระหว่างฟ้าใส Quitline และร้านยา

1.2     พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล (Database Server) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

1.3     ระบบสามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างศูนย์กันได้ผ่านการใช้งานระบบกลาง และเชื่อมต่อฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานหรือภาคีในเครือข่ายได้

1.4   จัดทำรายงานการออกแบบระบบและเอกสารคู่มือการใช้งานระบบและเว็บแอพพลิเคชั่น

1.5   พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้ admin สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในระบบได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง

การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การสื่อสารทั้งแบบ one-way และ two-way โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยสามารถ

รายงานข้อมูลภาพรวม รวมทั้งส่งออกข้อมูลเพื่อการวิจัยได้โดยไม่ระบุตัวผู้ใช้งาน

1.6   จัดอบรมผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 1 วัน ไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการอบรม และ

ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น

การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งอัพเดทแอพพลิเคชั่นให้รองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน  90 วัน นับถัดจากวันวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง