ขอบเขตของงาน
นำแนวคิด หรือผลงาน ที่ชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมโมเดล ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และผลิต เป็นผลงานต้นแบบ ใช้ในการประชาสัมพันธ์สื่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

รายละเอียดของงาน
1. ร่าง/สเก็ต ภาพออกแบบโมเดล ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพ ฯ พิจารณา
2. ขึ้นรูปโมเดลต้นแบบ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เสนอต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความคิดเห็น
(ข้อนี้ อาจนับจากช่วงเวลาที่ เคยนำเข้าที่ประชุมเครือข่ายสุขภาพ เมื่อ 15 ม.ค.61 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันต์)
3. ผลิตโมเดลต้นแบบ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวน …………ชุด (ตามระยะเวลาส่งมอบงาน)
4. โมเดลต้นแบบ สามารถที่จะสื่อสาร ต่อหน่วยงาน สถาบัน ต่างๆที่สอดคล้อง และถ่ายทอดให้เห็นถึง การควบคุมการบริโภคยาสูบ พิษภัยจากการสูบบุหรี่ได้ ดี
การรับประกันผลงาน
ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ ต่อชิ้นงาน หากเกิดความชำรุดของชิ้นงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2 ปี หลังส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

ดูจากสัญญาจ้าง