ข่าวประกวดราคา

 

ขอบเขตของงาน

สำหรับพัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

(Interactive self-study module for smoking cessation system)

 

รายละเอียดของงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขต โดยสรุป

1.1   ออกแบบ วิเคราะห์การพัฒนากระบวนการทำงานของเว็บและระบบดังนี้

ออกแบบระบบและฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และรองรับข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ผู้ใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน รวมทั้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดการเอกสารการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย

1.1.1  โครงสร้างและผังระบบงาน (System Flow)

1.1.2.  ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

1.1.3  ผังแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER Diagram)

1.1.4  พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

1.2   พัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ (Interactive self-study module for

smoking cessation system) ระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1  สามารถทำงานผ่านเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Internet

Explorer, Safari ได้

1.2.2  ออกแบบหน้าการแสดงผลให้สวยงาม เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และสามารถแสดงผลผ่าน

หน้าจอมือถือแบบสมาร์ทโฟน ได้อย่างถูกต้อง

1.2.3  มีหน้าแสดงข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด

1.2.4  มีหน้าสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบของสมาชิก ระบบจะต้องตรวจสอบสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล และ

แสดงผลข้อมูลตามสมาชิกที่เข้าสู่ระบบ
1.2.5  พัฒนาระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน ก่อนเริ่มเรียนรู้การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

หรือเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะต้องบันทึกผลการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบความรู้

ความเข้าใจหลังการเรียนรู้แล้ว

1.2.6   มีหน้าจอแสดงสื่อการเรียนรู้ กับผู้ใช้งาน สามารถแสดงเป็นวีดีโอ เคลื่อนไหว ได้

1.2.7  พัฒนาระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน หลังการเรียนรู้การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

หรือเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะต้องบันทึกผลการทดสอบ และนำมาเปรียบเทียบ

กับผลการทดสอบก่อนการเรียนรู้ได้

1.2.8   มีหน้าแสดงองค์ความรู้ หรือแหล่งค้นคว้า ด้านการเรียนรู้การเลิกบุหรี่

 

1.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้

1.3.1   พัฒนาระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน และผู้ใช้งาน ประกอบด้วย

1.3.1.1  สามารถจัดการข้อมูลหน่วยงานสถาบันการศึกษา

1.3.1.2  สามารถจัดการข้อมูลชุดคำถามทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ได้ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ

คำถาม การจัดการตัวเลือก(คำตอบ) เป็นต้น

1.3.1.3  สามารถจัดการข้อมูลวีดีโอเคลื่อนไหว และสื่อการเรียนรู้ ได้

1.3.1.4  สามารถจัดการผู้ใช้งาน เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้งาน เป็นต้น

สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป เป็นต้น

1.3.1.5  สามารถจัดการข้อมูลข่าวสาร ประกาศ  ได้

1.3.1.6  สามารถจัดการข้อมูลองค์ความรู้ หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้

1.4   พัฒนาระบบรายงานให้สามารถสรุปรายงานได้ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและการรายงานด้วย  Tableau Program

ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้
1.4.1   รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ จำแนกรายเดือน

1.4.2   รายงานสรุปจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน

1.4.3   รายงานสรุปผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการเรียนรู้ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน

3.4.4   รายงานสรุปผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ จำแนกตามชุดคำถาม

1.5  จัดทำเล่มรายงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินผลของระบบ interactive  self-study module ในการให้บริการ

เลิกยาสูบแบบง่ายด้วยเทคนิค Very  Brief Advise (VBA)  จำนวน 3  เล่ม

 

การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา  2   ปี รวมทั้งอัพเดท ปรับปรุง และแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้                        ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน  90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

( 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562)