14 ล้านคน เป็นสถิติตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้มาจาก คนไทยป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD เช่น  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคถุงลมปอดโป่งพอง  โรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ โรคเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนรักษาไม่หายขาด และยังเป็นสาเหตุสูงสุดของการสูญเสียสุขภาวะของคนไทยในปัจจุบัน สาเหตุของโรคเหล่านี้ เกิดจากพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพของคน 4 อย่าง ได้แก่ การสูบบุหรี่  กินเหล้า  ไม่ออกกำลังกาย และสุดท้ายคือ การกินอาหารไม่ถูกต้อง

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงนำเสนอแนวทางการป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs ด้วยเทคนิค “ก ข ค ง" ที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก จากเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เกิดอาการป่วยห่างไกลโรคนั้น จึงได้เกิดแคมเปญ “The Life Saver” สำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกัน โรค NCDs  ฝึกให้การรักษาชีวิตจาก 4 ปัจจัยเสี่ยง โดยแนวคิด ก ข ค ง นั้น ประกอบด้วย 

ก-กินน้อย จะเน้นให้กินอาหารอย่าง อ่อนหวาน  มันน้อย ถอยเค็ม

ข-ขยับบ่อย โดยเน้นให้เปลี่ยนทุกอิริยาบถให้เป็นการออกกำลัง ทั้ง กวาด แกว่ง เดิน วิ่ง ว่าย ขยับ หายใจ ฯลฯ

ค-คลายเหล้า เน้นให้ ดื่มน้อย ถอยปริมาณ รู้ว่างเว้น เน้นประมาณตน

ง-งดบุหรี่ เน้นให้ เตรียมวัน  เตรียมวาจา + เตรียมอุปกรณ์ + ตั้งใจลงมือ

       การรับมือในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือเยาวชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการไปด้วยกัน  การให้ความรู้เรื่อง “The Life Saver” จะเป็นไปอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Life Saver” และประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ นักเรียน ระดับมัธยมปลาย โดยย่อความรู้ออกมาในการประกวดคลิป เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นภาพสถานการณ์ที่จำลองาจากเรื่องจริงเพื่อรู้เท่าทันโรคภัยและหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยตัวของเราเอง

สถานที่จัดงาน : ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันที่จัดอบรม : ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

คุณสมบัติและเงื่อนไข :

  1. สมาชิกต้องเป็นเยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 3- 5 คน และที่ปรึกษา โดยส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน
  2. ทีมที่ส่งประกวดคลิปวิดีโอ จะต้องมีสโลแกนประกอบในท้ายคลิปโดยไม่เกิน 15 คำ
  3. การส่งผลงานคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ต้องเสนอกรอบแนวความคิดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดคลิปวิดิโอ จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  4. ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  5. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมภาพประกอบเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอได้
  6. ผู้เข้าประกวดคลิปวิดีโอต้องนำ Notebook และกล้องถ่ายรูป DSLR หรืออื่นๆ
  7. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2562 รับจำนวนจำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์ 02-7166556, 081-9852699

 

ลักษณะ ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันแรก     อบรมเรื่อง ก ข ค ง และความรู้เรื่องการทำสื่อ แนวทางการทำคลิปวิดีโอหนังสั้น และเสนอแนวคิดการทำ

คลิปเรื่องสั้น

วันที่สอง เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อคลิปวีดีโอ และปฏิบัติการถ่ายทำและตัดต่อคลิปวีดีโอ โดยมีที่ปรึกษาและทีม

วิทยากรคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ

วันที่สาม การตัดต่อขั้นสุดท้ายและเตรียมการนำเสนอ ส่งงานและตัดสิน

*ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายภาพหรือเตรียมข้อมูลรูปภาพมาได้

**ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปมาเอง

*** มีประกาศนียบัตรให้ทุกคนที่เข้าอบรม และมีรางวัลให้สำหรับคลิปวีดีโอหนังสั้น

งานนี้สมัคร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางโครงการ มีเบรกเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันให้