วันจันทร์ที่  12  มกราคม  2558  เวลา  10.00 – 12.00  น. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัดการแถลงข่าวร่วมสนับสนุน(ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ลาน เชื่อม BTSสยามสแควร์วัน ( Siam Square One : SQ-1) ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ดำเนินรายการโดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ และ ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช  ซึ่งแถลงข่าวในหัวข้อ ดังนี้

 • กฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่สำคัญอย่างไร
  • ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
 • บริษัทบุหรี่ทำให้เราตายทั้งเป็น
  • คุณการุญ ตระกูลเผด็จไกร นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย
 • ร้านโชห่วยไม่ใช่หุ่นเชิดของบริษัทบุหรี่
  • นางสาววิยะดา แดนตะเคียน  เจ้าของร้านโชห่วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กฎหมายบุหรี่ไม่กระทบจากชาวไร่ยาสูบ
  • นายค้ำทองวัน
  • คุณมเนศ จันดา
 • กระชากหน้ากากบริษัทบุหรี่ : เลี่ยงภาษี 68,000 ล้าน
  • นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส (อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก)

พร้อมทั้งตัวแทน 700 องค์กรสนับสนุนกฎหมายบุหรี่ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

โดยการจัดการแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สังคมไทยได้เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการผลักดันให้มี พรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ เป็นผลดี-ผลเสียต่อผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้จะทำให้เห็นถึงความกระจ่างชัดเจนของประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งกันทั้ง 2 ฝ่ายให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

Leave a Reply