คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติ พฤติกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 3 ปี ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ด้าน Microsoft Office
 • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่ง และมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

รายละเอียดของงาน

 • เขียนรายงาน เขียนข้อเสนอโครงการ( Project Proposal)ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาทีมงาน และกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองและทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

สถานที่รับสมัคร (ส่งเอกสารใบสมัครด้วยตัวเอง)

สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

โทร.02-716-6961 , 02-716-6556

Leave a Reply