สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประชุมระดมสมองจัดทำแผนโครงการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ปี 2559-2561

การแถลงข่าวร่วมสนับสนุน(ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันจันทร์ที่  12  มกราคม  2558  เวลา  10.00 – 12.00  น. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการควา...