ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Life Saver” และประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

14 ล้านคน เป็นสถิติตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้มาจาก คนไทย

ข่าวประกวดราคาสำหรับพัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

ข่าวประกวดราคา   ขอบเขตของงาน สำหรับพัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเล�...

ข่าวประกวดราคาการจัดกิจกรรม “สร้างเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า”

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) “เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า” 1.หลักการและเหตุ...